PROMO

Selasa, 30 Juni 2015

KPK.6 - PAMUJI ING PANGIBADAH

1. Dhuh Allah Ma suci kula asung puji ing pangibadah puniki
agung kamulyanta ageng sih Paduka kang nitahken jagad raya
pinuji Hyang Widi kang siyang lan ratri ngreksa lan ngrimati.

2. Dhuh Allah Makwasa kanthi trusing driya, kawula nlangsani dosa,
mugi angapunten sarta nucekaken, temah gesang kula ayem,
pinuja Sang Rama kang ngutus Sang Putra, jumeneng Pamarta.

3. Dhuh Allah Mamirah sru adrenging manah kula sami nyadhong berkah,
nggih sabda kang suci sabdanipun Gusti, kang paring gesang sejati,
pinuji Roh Suci kang ngenggalken budi, nilar gesang lami.

4. Dhuh Allah Maluhur kula saos sokur dalah pisungsung kang katur,
bandha sarta badan miwah kasagedan, dadosa kurban kang gesang,
pinundhi Roh Suci ingkang mbereg ati, bekti dhateng gusti.

LINK PENTING

KJ.5 - TUHAN ALLAH, NAMAMU

1.  Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan;
isi dunia sujud di hadapanMu, ya Tuhan!
Bala sorga menyembah Dikau, khalik semesta!

2.  Kerubim dan serafim memuliakan Yang Trisuci;
para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih,
G'reja yang kudus, esa, kepadaMu menyembah.

3.  Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani,
Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati,
Langit-bumiMu penuh kemuliaan namaMu!

4.  Kristus, Raja mulia, Putra Bapa yang abadi,
Kau tebus manusia oleh kurbanMu di salib.
Kuasa maut menyerah, sorga pun terbukalah!

5.  TakhtaMu kekal teguh pada sisi kanan Bapa;
dalam penghakimanMu, tolong umatMu yang papa:
diri kami yang lemah dalam Dikau s'lamatlah!

6.  Tiap hari namaMu kami puji dan muliakan,
kini dan selalu t'rus sampai kesudahan zaman.
Buat kami bertekun hingga Hari DatangMu.

7.  Tuhan, kasihanilah! Kasihani kami ini;
dalam cahya kurnia tuntun yang telah Kaupilih.
Kau Harapan umatMu : kasihMu kekal teguh!

LINK PENTING

KJ.4- HAI MARI SEMBAH

1.  Hai mari sembah Yang Maha besar,
Nyanyian syukur dengan bergemar.
Perisai umatNya, Yang Maha esa,
Mulia namaNya, takhtaNya megah

2.  Hai masyhurkanlah keagunganNya;
cahaya terang itu jubahNya.
Gemuruh suaraNya di awan kelam;
Berjalanlah Dia di badai kencang.

3.  Buana penuh mujizat ajaib,
ya Khalik, Engkau membuatnya baik.
Engkau memisahkan daratan dan laut
Dengan kuasa firman : besarlah Engkau!

4.  PengasuhanMu betapa megah:
udara dan t'rang menyatakannya,
embun bertetesan dan hutan sejuk,
lembah maupun bukit cermin kasihMu!

5.  UmatMu lemah dan dari debu,
tetap memegang janjiMu teguh.
Kasih setiaMu berlimpah terus,
Ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus!

6.  Ya Mahabesar, kekal kasihMu;
malaikat memb'ri pujian merdu,
pun kami, mahlukMu kecil dan lemah,
mengangkat pujian serta menyembah.

LINK PENTING

Senin, 29 Juni 2015

KPK.5 - PAMUJI KONJUK GUSTI

1. Pinuji puji Gusti kang nitahken jagad raya
Nggih siyang dalah ratri tansah luber sihrahmatnya,
Donya gingsir wah sirna sihnya langgeng slaminya

2. Pinuji puji Gusti nggih Allah kang Mahamirah,
pra umat kang ngabekti tinuwukken klayan berkah,
salir ingkang pinanggya dados margining begja.

3. Pinuji-puji Gusti Hyang Maluhur Mahasuci,
kang nucekken manungsa srana tinebus sing dosa,
wah tinuntun mring swargi mrih kraharjan sejati.

LINK PENTING

KPK.4 - HALELUYA

1. Haleluya Pangeran aneng papan pamujan
pinujia asmanya dalah aneng akasa,
wit Gusti Allah Makwasa kamulyannya Ma Adi
ngungkuli kang gung edi munggwing swarga lan ing bumi.

2. Linuhuma Hyang Agung klayan sagunging kidung,
binarung salir gangsa wah kang ngungelken swara,
geguritan dalah beksa makluk kang darbe nyawa,
ngluhurna Hyang Makwasa sru ngidungna Haleluya

LINK PENTING

KPK.3 - GUSTI ALLAH ANDEL-ANDEL SEJATI

1. Nyawaku pujinen Allah Gusti mulyakna tansah
slawase sinungan umur luhurna srana masmur
krana tuking kraharjan yekti namung Pangeran.

2. Andel-andel kang sejati sajuga yeku Gusti,
salir jalma tanpa daya kwasane enggal sima,
tyang kang ngayom mring Allah tansah rinoban berkah.

3. Allah kang nitahken jagad kasetyane tan kendhat,
mbela tyang kinaniaya nulungi tyang sangsara,
njejegken kaadilan ngluwari pra lelaran.

4. Pangeran Allah Maasih ngrojongi tyang kang ringkih,
mbombong tyang sisah manahnya nyarasken tyang kang wuta,
tyang mursid den kasihi wah ngrukti tyang ketrini.

5. Pangeran jumeneng raja pangrehe ing slaminya,
tan nguciwakken kang nenga gya nylametken urnatnya,
sagunging tyang pracaya ngidungna Haleluya.

LINK PENTING

KPK.2 - ALLAH MBABARKEN KWASANYA

1. Allah mbabarken kwasanya pra kang nglawan kasirnakna lir lilin kenging brama,
nging gung tyang mursid raharja memuji lan sukarena ngarseng Allah Ma mulya,
Pangeran jumeneng Rama tumrap salir tyang sangsara
ngluwari tyang siniya temahan ngraosken begja
dene tyang wangkot mbalela siniksa bebendunya.

2. Allah mbelani pra umat ngagem sarana mukjijad wah salir kang neng jagad,
Pangeran ngrentahken berkah kang ngrimat sagunging titah temah kraharjan anjrah,
wit kadarmaning Pangeran tyang tinindhes kaluwaran,
datan wonten panandhang ing rehing ratu kaswargan,
yeku kang wadya balanya tyang nyebar kabar adya

3. Allah ratu kaadilan wus ngasorken pra adigang temah kasurang-surang,
nging tyang ringkih ingauban pinaringan gung kabegjan karoban kaluberan,
Gusti miji pasucennya papan puruging manungsa, samya saos pisungsung
konjuk mring Allah Maagung dalah kang swau mbalela nggih samya asung puja.

4. Allah Juru Slamet yekti ngentas pra umat sing pati temah samya basuki,
para umat kang ngabekti dalah salumahing bumi samya nggunggung mring Gusti,
sestu Allah Maha luhur yogya pinuji lan masmur, nungkula neng ngarsanya
wit mung Gusti Kang Makwasa, yeku kang ngganjar kamulyan wah paring kakiyatan.

LINK PENTING